Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Statut Asociatie

I. DENUMIREA
art. 1 - Asociatia creata prin actul constitutiv redactat si aprobat in data de 09.03.2006, atasat acestui statut, se va numi PRIETENI PESCARI.
II. SEDIUL
art. 2 - Sediul asociatie este in Calea Galata nr.16, bl. E4A, sc. E, parter, Iasi, jud. Iasi.
III. SCOPUL SI OBIECTIVELE
art. 3 - Scopul asociatiei este:
 • de a intreprinde actiuni menite sa reduca si sa stopeze actiunile de braconaj piscicol in Romania;
 • de a incuraja pescuitul sportiv si de a asigura un climat propice dezvoltarii in viitor a acestui sport;
 • incurajarea tinerilor in a deveni pescari sportivi prin organizarea de sedinte de initiere in pescuitul sportiv recreativ;
 • cresterea si intarirea coeziunii asociatiei prin intilniri si iesiri periodice in teren;
 • studierea, monitorizarea si initierea de actiuni de salvare a speciilor de pesti pe cale de disparitie;
 • identificartea si obtinerea surselor de finantare pentru concesionarea si repopularea unor ape;
 • sprijinirea structurilor de control ale statului in actiuni de protectie a mediului si de igienizare a unor ape;
 • sustinerea de conferinte si seminarii pe teme de piscicultura si pescuit sportiv;
 • crearea unei baze de date pe site-ul asociatiei privind poluarea, braconajul piscicol, exploatarea ilegala a apelor sau abuzurile unor proprietari de ape. Aceste date vor fi puse la dispozitia tuturor organismelor ce pot lua masuri de corectare a deficientelor constatate;
art. 4 - Pentru realizarea acestui scop, asociatia are ca obiective principale:
 1. sprijinirea organelor legislative si executive ale statului roman in directia adoptarii si aplicarii unor legi, politici si programe menite sa stopeze braconajul piscicol;
 2. participarea la forum-uri publice si utilizarea campaniilor publice pentru a sensibiliza opinia publica cu privire la daunele provocate de actele de braconaj piscicol si prezentarea unor mijloace de combatere a acestora;
 3. organizarea de intilniri ale membrilor asociatiei cu oameni de afaceri, persoane publice iubitoare de natura in vederea obtinerii sprijinului logistic sau financiar pentru indeplinirea scopului asociatiei;
 4. colaborarea cu institutii publice sau private, cu asociatii similare din tara si strainatate, in problema ocrotirii apelor, florei si faunei acvatice si a combaterii braconajului piscicol;
 5. sprijinirea de actiuni care raspund scopului asociatiei cum ar fi:
  • ocrotirea si repopularea unor ape cu specii de pesti valoroase, si/sau pe cale de disparitie;
  • sprijinirea organelor in drept in depistarea si sanctionarea actiunilor de braconaj piscicol;
  • sprijinirea infiintarii cluburilor specializate de pescuit sportiv.
 6. editarea de: ziar, revista si/sau site internet propriu si productia de programe TV;
 7. in viitor: achizitionarea unui luciu de apa si infiintarea unei societati pe actiuni in vederea popularii acestuia cu specii de pesti si animale acvatice pe cale de disparitie, si protejarea acestora.
 8. organizarea pescuitului sportiv si de agrement in special in sistem catch and release.
 9. organizarea de concursuri de pescuit sportiv
 10. contactarea unor organizatii internationale de profil, eventual afiliera ulterioara la acestea
 11. atragerea unor personalitati si specialisti prin contacte individuale si eventual cooptarea lor in calitate de membrii simpatizanti.
 12. crearea unei baze logistice care sa ajute la indeplinirea scopurilor asociatiei
IV. FORMA JURIDICA
art. 5 - Asociatia este o persoana juridica de drept privat de nationalitate romana, constituita ca o asociatie nonprofit, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei nr. 26/30 ianuarie 2000 publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000.
Asociatia isi va desfasura activitatea cu respectarea prezentului statut si a legislatiei romane in vigoare referitoare la organizarea si functionarea asociatiilor nonprofit.
V. DURATA DE FUNCTIONARE
art. 6 - Asociatia se constituie pentru o durata nedeterminata, incepind cu data inscrierii deciziei de acordare a personalitatii juridice a Tribunalului Municipiului Iasi, ramasa definitiv, in registrul special de la grefa acestei instante
VI. MEMBRII ASOCIATIEI
art. 7 - Persoanele care au infiintat prezenta asociatie au calitatea de membrii fondatori.
art. 8 - Poate deveni membru al asociatiei orice persoana care:
 1. nu a suferit nici o condamnare care sa il faca nedemn de a fii membru al asociatiei;
 2. are recomandarea unui membru al asociatiei;
 3. poate contribui activ la indeplinirea scopurilor si obiectivelor asociatiei;
 4. a implinit 18 ani ;
 5. tinerii sub 18 ani pot deveni membrii-cadeti fara drept de vot pina la majorat;
art. 9 - Calitatea de membru se dobandeste de catre persoana in cauza dupa ce Consiliul Director avizeaza favorabil cererea de inscriere, se declara in scris de acord cu prezentul statut si achita taxa de inscriere.
art. 10 - Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
 1. sa solicite dezbaterea in Sedintele Consiliului Director si/sau Adunarii Generale a oricarei probleme care este legata de scopul asociatiei;
 2. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere a asociatiei;
 3. sa beneficieze de sprijin logistic din partea asociatiei in desfasurarea actiunilor care i-au fost incredintate de catre aceasta;
 4. sa participe la concursuri si competitii unde sa reprezinte asociatia.
 5. sa obtina o reducerea a taxei de participare la concursurile organizate de asociatie in cuantumul stabilit de Consiliul Director
 6. sa beneficieze de toate facilitatile obtinute de asociatie pentru membrii sai;
art. 11 - Membrii asociatiei au urmatoarele indatoriri:
 1. sa sprijine asociatia in organizarea si desfasurarea actiunilor hotarate de organele de conducere ale asociatiei;
 2. sa respecte prevederile prezentului statut;
 3. sa promoveze prin comportament profesional si civic actiunile de combatere a braconajului piscicol si de protejare a apelor;
 4. sa aiba un comportament civilizat, in deplin respect fata de ceilalti membrii ai asociatiei si fata de terti
 5. sa respecte legile in vigoare.
 6. sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara.
art. 12 - Poate deveni membru de onoare orice persoana care s-a distins prin rezultate remarcabile obtinute in activitatile de combatere a braconajului sau are o contributie deosebita in promovarea si realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.
art. 13 - Calitatea de membru de onoare nu implica drepturi statutare.
art. 14 - Calitatea de membru este personala si nu poate fi transmisa succesorilor.
art. 15 - Calitatea de membru inceteaza:
 1. prin retragerea calitatii de membru;
 2. prin renuntare;
 3. prin neplata cotizatiei anuale stabilite de Asociatie timp de trei luni consecutiv;
 4. prin deces;
art. 16 - Membrii pot renunta oricind la a mai face parte din asociatie.
Incetarea calitatii de membru are loc in momentul depunerii si inregistrarii cererii de renuntare la secretariatul asociatiei. Cererea de renuntare nu trebuie motivata.
art. 17 - Hotararea de retragere a calitatii de membru este de competenta Consiliului Director. Aceasta hotarare trebuie sa fie motivata.
VII. ORGANELE ASOCIATIEI
art. 18 - Organele asociatiei sunt:
 1. Adunarea Generala a Membrilor asociatiei;
 2. Consiliul Director;
 3. Cenzorul/Comisia de Cenzori
art. 19 - Adunarea Generala a Membrilor este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor.
Competenta Adunarii Genrale cuprinde:
 1. stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei ;
 2. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil ;
 3. alegerea si revocarea Membrilor Consiliului Director ;
 4. alegerea si revocarea cenzorului sau dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori ;
 5. infiintarea de filiale si validarea presedintilor acestor filiale;
 6. modificarea actului constitutiv si a statutului;
 7. dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare ;
 8. orice alte stributii prevazute in lege sau statut.
 9. descarca de activitate Consiliul Director prin aprobarea bilantului contabil al asociatiei;
 10. hotaraste cu privire la prestatiile si cotizatiile asociatilor ;
art. 20 - Adunarile Generale ale Membrilor sunt de doua feluri: Ordinare si Extraordinare.
Adunarile Generale Ordinare au loc o data pe an, la cel mult o luna de la incheierea bilantului contabil pe anul precedent.
Adunarile Generale Ordinare se convoaca de catre Consiliul Director, convocarea trebuind sa se faca cu cel putin 10 zile inainte de sedinta. Aceasta convocare poate contine data pentru a doua convocare, in cazul in care prima convocare nu a putut avea loc, si se face: telefonic, prin e-mail sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Adunarile Generale Extraordinare au loc de cate ori este nevoie, si se convoaca de catre Presedintele Consiliului Director prin grija Secretarului General, convocarea facandu-se cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta.
art. 21 - Adunarile Generale Ordinare sint prezidate de Presedintele Consiliului Director, ajutat de catre un secretar ales care va intocmi procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal semnat de Presedinte si Secretar va fi inscris intr-un registru numerotat si parafat care este pastrat la sediul asociatiei.
art. 22 - Adunarile Generale Ordinare sau exceptionale pot lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti cel putin 2/3 dintre membri, iar la a doua convocare se va decide indiferent de numarul membrilor prezenti, prin majoritate simpla.
art. 23 - Adunarea generala statutar constituita ia decizii in majoritate simpla. Membrii voteaza de regula prin ridicare de mana, sau la propunerea persoanei care prezideaza, se va putea decide ca votul sa fie secret. Este admisa votarea prin corespondenta telefonica, SMS, e-mail, mandat.
art. 24 - Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
Hotararea Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutic sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare din asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.
art. 25 - CONSILIUL DIRECTOR. Asociatia este condusa de Consiliu Director format din minim 3 membrii, din care obligatoriu vor face parte Presedintele, Vicepresedintele si Secretarul General.
Componenta Consiliului Director este aleasa prin vot de catre Adunarea Generala, avand mandat timp de 1 an;
Consiliul Director se intruneste lunar in Sedinte Ordinare, fiind anuntat cu cel putin 7 zile inainte prin grija Secretarului General, si de cate ori este nevoie in Sedinte Extraordinare, fiind anuntat cu cel putin 48 de ore prin grija aceluiasi Secretar.
art. 26 - Consiliul Director este un organ executiv de conducere colectiva a asociatiei, cu caracter deliberativ.
art. 27 - Consiliul Director are urmatoarele atributii:
 1. asigura conducerea operativa a asociatiei;
 2. redacteaza bugetul asociatiei pe capitole;supune aprobarii Adunarii Generale a Membrilor bugetul asociatiei;
 3. aproba organigrama personalului angajat;
 4. stabileste atributiile personalului salariat;
 5. angajeaza cu contract de munca personalul necesar bunei functionari a asociatiei;
 6. realizeaza programe de dezvoltare a activitatii asociatiei;
 7. stabileste si dezvolta relatiile cu alte asociatii de profil din tara si din strainatate;
 8. stabileste numarul de comisii specializate si numeste membrii acestor comisii
 9. analizeaza oportunitatea acordarii de sanctiuni unui membru al asociatiei si hotaraste prin vot acordarea acesteia
 10. stabileste cuantumul taxei de inscriere in asociatie.
 11. incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
 12. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala ;
art. 28 - Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 27 lit. L si m.
art. 29 - Consiliul Director este format din Presedinte, Vicepresedinte, alesi de catre Adunarea Generala, si Secretarul General numit de presedintele ales, pe un mandat de 1 an. Membrii Consiliului Director vor fi in totalitate cetateni romani, sau rezidenti in Romania.
Presedintele are urmatoarele atributii:
 1. reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, avand drept de semnatura si drept de utilizare a stampilei;
 2. pune in aplicare hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 3. informeaza Adunarea Generala despre activitatea sa in cadrul asociatiei;
 4. incheie contracte de munca ca reprezentant legal al asociatiei cu personalul salarizat al asociatiei;
 5. deleaga o parte din atributiile sale vicepresedintelui asociatiei;
 6. propune Adunarii Generale numirea si revocarea Secretarului General.
art. 30 - Vicepresedintele are urmatoarele atributii:
 1. exercitarea atributiilor Presedintelui, in lipsa acestuia sau pe baza mandatului dat de acesta in scris;
 2. informeaza Adunarea Generala despre activitatea sa in cadrul asociatiei.
art. 31 - Secretarul General are urmatoarele atributii:
 1. asigura legatura intre Consiliul Director si membrii asociatiei;
 2. organizeaza sedintele Consiliului Director si Adunarile Generale;
 3. executa sarcinile incredintate de catre Presedinte, Vicepresedinte si Adunarea Generala;
 4. pune la dispozitia membrilor un buletin informativ, cuprinzand date utile activitatii acestora;
 5. raspunde de organizarea intalnirilor, conferintelor, etc., in care este angajata asociatia;
 6. ofera informatii despre activitatea asociatiei persoanelor care doresc sa devina membrii;
 7. inregistreaza noii membrii in Registrul membrilor;
 8. elibereaza legitimatii membrilor asociatiei.
 9. strange cotizatia
art. 32 - Cenzorul asociatiei este domnul Tucaliuc Romanescu Cristiean, cetatean roman, domiciliat in localitatea Iasi, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15B, judetul Iasi, fiul lui Neculai si Paraschiva, nascut la data de 17.12.1960 in localitatea Harlau, judetul Iasi, posesor al cartii de identitate seria MX, nr. 535867 eliberata de Politia Iasi la data de 05.04.2005, CNP 1601217221164, care isi va desfasura activitatea conform prevederilor legale in vigoare.
VIII. ALEGERI
art. 33 - Alegerile Generale, prin care se stabileste componenta Consiliului Director se desfasoara anual, la maxim o luna dupa incheierea mandatului precedent, si vor fi anuntate tuturor membrilor prin grija Secretarului General, cu min. 10 zile inainte, telefonic, in scris sau prin e-mail.
art. 34 - Orice membru al asociatiei in varsta de peste 18 ani are dreptul sa aleaga si sa fie ales in functii de conducere, daca nu a primit in anul precedent o sanctiune mai mare decat avertismentul verbal;
art. 35 - Membrii asociatiei care nu doresc sa fie alesi in functii de conducere, vor instiinta Consiliul Director cu min. 5 zile inainte, iar Secretarul General va consemna aceasta optiune in Procesul Verbal, dupa alegeri.
art. 36 - Votul va fi nominal si direct;
art. 37 - Alegerile sunt declarate valabile daca la prima convocare numarul de voturi exprimate direct sau prin mandat este mai mare sau egal cu 2/3 din numarul membrilor Asociatiei cu drept de vot. In cazul in care la prima convocare nu se intruneste un numar de voturi mai mare sau egal cu 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot ai asociatiei, in maxim 10 zile, Secretarul General va convoca o noua adunare in urma careia indiferent de numarul de participanti si mandate prezentate, urmare a votului inregistrat alegerile vor fi validate.
art. 38 - Voturile vor fi validate prin majoritate simpla;
art. 39 - Presedintele este ales dintre membrii asociatie, cu min. 50% din nr. de voturi exprimate daca dupa primul tur de scrutin nici un candidat n-a intrunit min. 50% din voturi, Presedintele va fi ales dupa o noua votare, dintre primii doi membrii cu cele mai multe voturi, in ordine descrescatoare;
Daca sunt doi sau mai mult de doi candidati pe locul doi cu acelasi nr.de voturi, al doilea candidat pentru functia de Presedinte va fi ales dintre acestia, dupa o noua votare;
art. 40 - Este declarat Vicepresedinte, candidatul care a obtinut al doilea nr. de voturi, in ordine descrescatoare;
art. 41 - Secretarul General este numit dintre membrii asociatiei de catre Presedinte, care il va propune pentru validare Adunarii Generale.
IX. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI
art. 42 - Modificarea actului constitutiv si/sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii 26/2000.
Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de hotararea Adunarii Generale, iar in cazul modificarii sediului, de hotararea Consiliului Director.
Despre schimbarea sediului se va face mentiune daca este cazul atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei vechiului sediu, cat si in cel aflat la grefa judecatoriei noului sediu. In acest scop, o copie a incheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata din oficiu judecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu.
art. 43 - Dispozitiile ART. 41 se aplica in mod corespunzator modificarii actului constitutiv sau a statutului asociatiei.
X. MIJLOACELE FINANCIARE ALE ASOCIATIEI
art. 44 - Asociatia are un patrimoniu initial de 700 RON.
art. 45 - Fondurile asociatiei sunt constituite din:
 1. taxe de inscriere;
 2. cotizatii anuale al caror cuantum este stabilit de Adunarea Generala a Asociatiei;
 3. sponsorizari;
 4. donatii;
 5. alte venituri prevazute de lege;
 6. controlul financiar-contabil este asigurat de catre un cenzor ales pe o perioada hotarata de comun acord.
 7. dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale ;
 8. dividentele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii ;
 9. venituri obtinute din activitati economice directe ;
 10. resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale
art. 46 - Asociatia poate infiinta societati comerciale, conform legii 26/2000. Dividentele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati, se folosesc, in mod obligatoriu, pentru realizarea scopului asociatiei.
art. 47 - Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.
art. 48 - In baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, la momentul obtinerii personalitatii juridice, asociatia va deschide un cont in lei.
XI. LITIGII
art. 49 - Litigiile asociatiei cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta modalitate nu este eficace, respectivele litigii sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
art. 50 - Dizolvarea va fi posibila prin votul a 50% + 1 din Consiliul
XII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
art. 51 - Asociatia se poate dizolva:
 1. de drept ;
 2. prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz ;
 3. prin hotararea Adunarii Generale ;
art. 52 - In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri vor fii trasmise catre alte persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator conform ART. 60 din Ordonanta 26 din 30 ianuarie 2000.
XIII. DISPOZITII FINALE
art. 53 - Toate cheltuielile ocazionate de constituirea prezentei asociatii vor fi evidentiate in contabilitate asociatiei in primul an de activitate.
art. 54 - Prezentul statut a fost redactat de Comitetul de initiativa al membrilor in cinci exemplare si prezentat spre autentificare.
IX. MEMBRI FONDATORI :
 1. Hatman Luigi, domiciliat in Iasi
 2. Parascanu Emilian Ovidiu, domiciliat in Iasi
 3. Zaharia Constantin, domiciliat in Iasi
 4. Buhus Paul Ionut, domiciliat in Iasi
 5. Balanescu Marcel Florin, domiciliat in Iasi
 6. Gavril Andrei-Bogdan, domiciliat in Iasi
 7. Onofrei Gheorghe, domiciliat in Iasi
 8. Lesanu Mihai Catalin, domiciliat in Vatra Dornei
 9. Stoinca Stefan Relu, domiciliat in Focsani
 10. Stoica Florin Marian, domiciliat in sat Dobrovat
 11. Uzier Constatin, domiciliat in Iasi
 12. Apostoaei Teodor Daniel, domiciliat in Iasi
 13. Livadaru Marius Ionut, domiciliat in Iasi
 14. Puscas Nicolae, domiciliat in mun. Sfantul Gheorghe
 15. Popescu Cristian Adrian, domiciliat in Suceava
 16. Sandu Constantin, domiciliat in Iasi
 17. Chiriac Valentin, domiciliat in Iasi
 18. Andrei Mihai, domiciliat in Iasi
 19. Mihai Cezar Marian, domiciliat in sat Lunca Cetatuii

 
Urmator >
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
WSB Team
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.