Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Ordinul 15 din 20-01-2011 privind practicarea pescuitului recreativ si sportiv

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Ordin privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
precum și modelele permiselor de pescuit sportiv

Având în vedere:
- consultările cu forurile de reprezentare ale asociațiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel național, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
- Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură nr. 399 din 19 Ianuarie 2011;
- Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.7, lit. A, pct. b) si e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificarile ulterioare;
- art. 7, alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licențiere și autorizare în pescuit și acvacultură;
- Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2008 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:


Art. 1.

(1) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv se face de către administratorii resursei acvatice vii, în toate habitatele piscicole naturale, in condițiile legii.
(2) Administratorii resurselor acvatice  vii pot conveni asupra, emiterii unui singur model de permis de pescuit recreativ/sportiv cu valabilitate în toate habitatele piscicole naturale.
(3) Agenția Naționala pentru Pescuit șl Acvacultura, denumită în continuare ANPA, poate delega pe bază de protocol administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte către administratorul pădurilor proprietate publică a stalului.

Art. 2.
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv In habitatele piscicole naturale se face in baza permiselor emise de către administratorul resurselor acvatice vii și eliberat de acesta sau de către asociațiile de pescari sportivi, după caz.
(2) Asociațiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai după obținerea autorizației de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 3.
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal, netransmisibil, se eliberează anual și este valabil în toate habitatele piscicole naturale.

Art. 4.
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut In anexa nr.1.

Art. 5.
(1) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ANPA, funcționează Registrul unic de evidență a asociațiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legai constituite, precum și a forurilor de reprezentare la nivel național, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2} Modelul Registrului unic de evidență a asociațiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum și a forurilor de reprezentare la nivel național, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevăzut în anexa nr.2.
(3) Înscrierea în Registrul unic de evidență a asociațiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum și a forurilor de reprezentare la nivel național, constituite pe principiul liberei asocieri, se face in baza următoarelor documente:
- cerere de înscriere către ANPA:
- statut;
- acte constitutive, cu modificările ulterioare;
- certificat de înregistrare in Registrul asociațiilor și fundațiilor;
- cod de înregistrare fiscală;
- avizul de luare în evidenta eliberat de Ministerul Mediului si Pădurilor;
- regulamentul și planul de management al ariei protejate, unde este cazul.
(4) Asociațiile inscrise anterior apariției prezentului ordin au obligația de a completa și de a aduce la zi documentele prevăzute la alin. (3).

Art. 6.
(1) Exercitarea pescuitului în zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizații de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului recreativ/sportiv, cu respectarea regulamentului propriu al asociației deținătoare de autorizație și a condițiilor înscrise în autorizație.
(2) Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevăzut în anexa nr. 3, stă la baza elaborării regulamentelor proprii ale asociațiilor de pescari sportivi.

Art. 7.
(1) ANPA emite si eliberează autorizații de pescuit recreativ/sportiv către asociațiile de pescan sportivi inscrise în Registrul unic de evidență a asociațiilor de pescari sportivi, care îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul ordin, pentru zonele de pescuit, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării", Dunării, Mării Negre și lacurilor de acumulare unde se practică pescuitul comercial.
(2) Asociațiile de pescari sportivi solicită eliberarea unei autorizații de pescuit recreativ/sportiv pentru zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale, prin cererea de solicitare însoțită de documentația prevăzută în anexa nr. 4.
(3) ANPA eliberează autorizație de pescuit recreativ/sportiv asociației de pescari sportivi pe baza punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 5.
(4) Pentru o zonă de pescuit recreativ/sportiv, ANPA nu poate elibera decât o singura autorizație.
(5) Două sau mai multe asociații se pot asocia și pot solicita eliberarea autorizației de pescuit recreativ/sportiv pentru una sau mai multe zone de pescuit: evaluarea se face pe baza cumulării criteriilor de evaluare.
(6) Autorizația de pescuit este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani, vizat anual pâna la data de 1 februarie, emis și eliberat după modelul prevăzut in anexa nr. 6.

Art. 8.
(1) Asociația de pescari sportivi care obține autorizație de pescuit recreativ/sportiv are următoarele obligații:
• să elibereze permisele de pescuit recreativ/sportiv către pescari, în condițiile legii, fără perceperea de taxe suplimentare;
• să inițieze lunar acțiuni de control în colaborare cu instituțiile abilitate ale statului;
• să elaboreze și să actualizeze baza de dale cu membrii asociației și cu numărul de permise eliberate;
• să transmită trimestrial/periodic către filialele ANPA situația membrilor, a permiselor eliberate și a documentelor justificative privind plățile către bugetul de stat reprezentând taxa de eliberare a permiselor de pescuit;
• să adopte și să implementeze măsuri de refacere a resurselor acvatice vii, cu aprobarea ANPA;
• să marcheze cu panouri zona/zonele de pescuit în termen de 90 de zile de la obținerea autorizației;
• să asigure igienizarea locurilor amenajate pentru pescuit;
• sa afișeze în locuri vizibile la sediul asociației și pe teren regulamentul propriu de pescuit;
• să solicite sprijinul inspectorilor piscicoli și al ofițerilor, agenților și subofițerilor din cadrul politiei și jandarmeriei în cazul semnalarii actelor de braconaj;
• să iși armonizeze activitatea cu alte asociații de pescari sportivi din bazinul hidrografic și să elaboreze împreună cu ANPA un plan comun de administrare unitara a resurselor acvatice vii din bazinul hidrografic respectiv, care să urmărească să abordeze unitar managementul apelor la nivel de bazin hidrografic, conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.
(2) Asociațiile de pescari sportivi pot percepe un tarif, săptămânal, lunar, anual, de acces in zona de pescuit autorizată pentru serviciile de organizare a pescuitului și derularea obligațiilor prevăzute la alin. (1).
(3) Tarifele de acces se vor stabili pentru toata perioada de valabilitate a autorizației de pescuit recreativ/sportiv de către asociațiile de pescari sportivi, vor fi indexate anual cu rata de inflație și vor fi aduse la cunoștința ANPA pâna la data de 1 februarie.
(4) Pentru o informare corecta a pescarilor sportivi, ANPA va publica pe site-ul: www.anpa.ro lista asociațiilor pe zone și tarifele practicate de acestea.

Art. 9.
(1) In zonele de pescuit recreativ/sportiv pentru care nu au fost emise autorizații, precum și în zonele care nu fac obiectul autorizării (Dunărea, Marea Neagră și lacurile de acumulare unde se practică pescuitul comercial) pescuitul poate fi practicat de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(2) În Rezervația Biosferei "Delta Dunării", practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise și eliberate de Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art. 10.
Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis do către ANPA poate fi suspendat sauu retras, prin decizie a președintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control și inspecție și a instituțiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condițiile art. 59 și 60 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 28/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, ANPA poate suspenda sau retrage autorizația de pescuit recreativ/sportiv în cazul in care nu sunt respectate obligațiile menționate la art. 8 și condițiile care au stat la baza eliberarii acesteia.

Art. 11.
(1) ANPA are obligația sa asigure tipărirea, gestionarea și emiterea documentelor prevăzute in prezentul ordin.
(2) Asociațiile de pescari sportivi solicită în scris de la filialele regionale ANPA, în vederea eliberării, permise de pescuit recreativ/sportiv, depunând documentele justificative, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Președintele ANPA va emite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, decizia prin care aproba procedura privind emiterea și eliberarea permiselor și autorizațiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizațiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum și lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 12.
La data intrării in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 75 din 2 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 13.
Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale
Valeriu Tabără
 
 

Anexa nr. 1 - Model de permis de pescuit recreativ/sportiv

Descriere
Dimensiunile formatului sunt:
- lungime: 10cm;
- latime:  7cm;
Culoare:
- gratuit: rosu;
- 10 ron: galben;
- 30 ron: albastru.

Fata:
Permis de pescuit 2011 - fata - model

Verso:
Permis de pescuit 2011 - verso - model


Anexa nr. 2 - Registrul unic de evidenta al asociatiilor de pescari sportivi
Anexa nr. 3
Regulament de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

PARTEA a I-a - Perioade, durate și zone de prohibiție a pescuitului

Art. 1.
Pescuitul oricăror specii de pești și al altor viețuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția anuală a pescuitului.

PARTEA a II-a - Protecția resurselor piscicole

Art. 2.
1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociațiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protecție piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte.
2) Zonele de protecție piscicolă pot fi:
 a) de protecție a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor și dezvoltarea puietului;
 b) de protecție a diversității speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;
 c) de protecție pentru iernarea peștelui.
3) în zonele de protecție piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:
 a) pescuitul anumitor specii de pești și al altor viețuitoare acvatice;
 b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența populațiilor piscicole, cum ar fi:
  - îngustarea/bararea cursului apei;
  - tăierea și recoltarea vegetației;
  - extragerea de nămol, nisip și pietriș;
  - colectarea gheții;
 c) lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal.
(4) Prin excepție de la prevederile alin.(3), activitățile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situații:
 a) când activitățile se desfășoară în scopuri științifice sau de cercetare;
 b) din considerente de prevenire a inundațiilor.

Art. 3.
1) Asociațiile de pescari sportivi pot propune Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura {ANPA) programe de redresare a populațiilor unor specii de pești valoroase sau periclitate și pot participa la:
 a) identificarea, amenajarea și protecția zonelor de reproducere;
 b) înființarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică si științifică;
 c) organizarea activității de monitorizare a populațiilor piscicole și stabilirea măsurilor de refacere a populațiilor periclitate.
2) în caz de necesitate se pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.

Art. 4.
1) Asociațiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de cruțare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea și hrănirea puietului și adulților aparținând speciilor de viețuitoare acvatice.
2) In apele declarate regiuni de cruțare se interzic pe toată perioada anului pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv, precum și alte activități cum sunt:
 - recoltarea vegetației;
 - extragerea balastului;
 - vânatul;
 - creșterea animalelor.

Art. 5.
În scopul asigurării protecției resurselor piscicole, asociațiile de pescari sportivi au obligația să respecte prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare.

Partea a III-a - Condițiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv

Art. 6.
Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 23/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Partea a IV-a - Dimensiunile minime ale exemplarelor de pești

Art. 7.
1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de pești sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare.
2) Lungimea peștelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.
3) Puietul și exemplarele de pești capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

PARTEA a V-a - Diverse

Art. 8.
Acțiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezența reprezentanților ANPA.

Art. 9.
Asociațiile și federațiile de pescari sportivi consimt să își armonizeze acțiunile în vederea implementării obiectivelor și măsurilor din prezentul regulament și își recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10.
Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.


 Anexa nr. 4 - Documentatia de calificare ce insoteste cererea de solicitare a unei autorizatii de pescuit recreativ/sportiv


Anexa nr. 5 - Criterii de evaluare + Grila de evaluare
Anexa nr. 6 - Model autorizatie de pescuit recreativ/sportiv
 

--------
* Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial nr.74 din 28 Ianuarie 2011.

 
< Precedent  Urmator >
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
PlanetCarp
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.