Prieteni Pescari
Pentru APE mai curate
- Pastrati curatenia.
NU transformati in cos de gunoi locurile de pescuit. La sfirsitul partidei acordati 10 - 20 minute pentru a face curat, chiar si in cazul in care locul respectiv nu era curat cind ati sosit.
- Respectati natura.
- Pastrati linistea.
- Respectati partenerii, colegii de pescuit.
Tineti cont ca in caz de nevoie, sunt persoanele cele mai apropiate care va pot da o mina de ajutor.
User Menu
Salut Vizitator.


Parola uitata?
Utilizator nou? Creare cont

Ordinul 159/1266 din 24 iunie 2011 privind pescuitului in ariile naturale protejate

Ordin
privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

Având în vedere referatele de aprobare nr. 4.577/2011 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și nr. 181.246 din 13 aprilie 2011 al Direcției biodiversității din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și consultările cu organizațiile din domeniul pescuitului, in temeiul:
- art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (1^1) și art. 16 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 8 alin. (1) lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării" și a componenței nominale a Consiliului științific, cu modificările ulterioare;
- art. 21 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011;
- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și Ministrul mediului și pădurilor emit următorul ordin:

ART. 1. - (1) Se aprobă condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.
(2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de către administratorii resursei acvatice vii, în condițiile legii.
(3) În scopul atingerii obiectivelor de protecție și asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor naturale și speciilor de floră și faună sălbatică pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv în perimetrul acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, și ale planurilor de management și/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condițiile legii.

ART. 2. - (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării", se face cumulativ:
a) în baza autorizațiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul resurselor acvatice vii;
b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
c) în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul resurselor acvatice vii și eliberate, după caz, de acesta sau de către asociațiile de pescari portivi.
(2) Pentru avizul prevăzut la alin. (1) nu se percepe tarif.
(3) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se face în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise și eliberate de către Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".
(4) Asociațiile de pescari sportivi legal constituite care dețin autorizații de pescuit recreativ/sportiv pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv pe zonele în care resursa acvatică vie este administrată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile și cu respectarea obligațiilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
(5) La solicitarea asociațiilor de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul unic de evidență a asociațiilor de pescari sportivi, care funcționează în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform reglementărilor în vigoare, Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" eliberează permise de pescuit recreativ/sportiv acestor asociații pe bază de protocol, pentru zona sa de responsabilitate.

ART. 3. - (1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv în zonele din perimetrul ariilor naturale protejate pentru care Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a emis autorizații de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea prevederilor art. 7 și a condițiilor înscrise în autorizație stabilite pe baza avizului administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevăzut la art. 2 alin. (1).
(2) În zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor naturale protejate, pentru care nu au fost emise autorizații, precum și în zonele care nu fac obiectul autorizării conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/2011
pescuitul recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv emis și eliberat de administratorul resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective.
(3) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Ministerului Mediului și Pădurilor și asociațiilor de pescari sportivi harta cu zonele în care este permis pescuitul sportiv/recreativ și orice alte restricții privind desfășurarea acestei activități în perimetrul ariei naturale protejate, stabilite conform legislației în vigoare.
(4) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și asociațiile de pescari sportivi autorizate au obligația de a comunica persoanelor pentru care au eliberat/eliberează permise de pescuit recreativ/sportiv informațiile transmise de administratorii/custozii ariilor naturale protejate conform obligațiilor stabilite la alin. (3).

ART. 4. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal și netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.

ART. 5. - (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe teritoriul Rezervației Biosferei, "Delta Dunării" este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe zone din ariile naturale protejate în care resursa acvatică vie este administrată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/2011.

ART. 6. - (1) Pentru zonele în care resursa acvatică vie este administrată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, procedura privind emiterea și eliberarea permiselor și autorizațiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizațiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum și lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv se aprobă prin decizie a președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.
(2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", procedura privind emiterea și eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv se aprobă prin decizie a guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

ART. 7. - (1) Pescuitul recreativ/sportiv în ariile naturale protejate se practică pe baza regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevăzut în anexa nr. 2 și a regulamentului propriu stabilit de asociațiile de pescari sportivi, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor planurilor de management și/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condițiile legii.
(2) Asociațiile de pescari sportivi au obligația să elaboreze regulamentul propriu cu respectarea măsurilor speciale pentru conservarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale sau utilizarea durabilă a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, stabilite prin planurile de management și/sau regulamentele ariilor naturale protejate aprobate în condițiile legii.

ART. 8. - (1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(2) În zonele de pescuit recreativ/sportiv aprobate de administratorul resursei acvatice vii, situate în arii naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practică numai în zonele în care este permisă această activitate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, și ale planurilor de management și/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.

ART. 9. - Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizie a guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" sau a președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, după caz, la propunerea personalului propriu cu drept de control și inspecție și a instituțiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condițiile art. 59 și 60 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza constatărilor personalului cu atribuții de control prevăzut la art. 50 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, dacă sunt încălcate prevederile acestei ordonanțe de urgență.

ART. 10. - Administratorul resursei acvatice vii are obligația să asigure tipărirea, gestionarea și emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv.

ART. 11. -  Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul mediului și pădurilor,

Laszlo Borbely

 

* Publicat în Monitorul Oficial nr.511 din 19 iulie 2011

 

 


Anexa nr. 1 - Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv

 


 Anexa nr. 2

REGULAMENT
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

 

ART. 1. - Pescuitul oricăror specii de pești și al altor viețuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția anuală a pescuitului, cu respectarea prevederilor planurilor de management și/sau al regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

ART. 2. - Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

ART. 3. - Asociațiile de pescari sportivi autorizate în condițiile legii să desfășoare activitatea de pescuit sportiv în perimetrul ariilor naturale protejate au obligația:
- să colaboreze cu administratorul/custodele ariei naturale protejate în vederea stabilirii condițiilor și restricțiilor privind desfășurarea pescuitului recreativ/sportiv, a condițiilor privind accesul și a zonelor de campare în perimetrul ariei naturale protejate;
- să elaboreze și să actualizeze baza de date cu membrii asociației;
- să monitorizeze permisele de pescuit eliberate și să raporteze lunar administratorului resursei acvatice vii numărul permiselor de pescuit recreativ/sportiv eliberate și zonele pentru care au fost emise;
- să afișeze în locuri vizibile la sediul asociației și pe teren regulamentul propriu de pescuit;
- să popularizeze condițiile de practicare a pescuitului sportiv și restricțiile stabilite pentru zone, perioade, specii, precum și organele abilitate pentru controlul activității de pescuit recreativ/sportiv;
- să popularizeze condițiile de acces și zonele în care este permisă camparea, pentru a se evita producerea modificărilor în structura naturală a zonei, a zgomotelor care să perturbe liniștea acesteia (efecte negative asupra faunei din zonă);
- să asigure condiții optime pentru desfășurarea activității de pescuit recreativ/sportiv, precum și salubrizarea zonelor de pescuit;
- să solicite sprijinul autorităților cu atribuții de control în cazul semnalării actelor de braconaj și al încălcării prevederilor planurilor și/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
- să respecte orice alte obligații prevăzute de legislația în vigoare în domeniul pescuitului recreativ/sportiv, precum și în domeniul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

ART. 4. - (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, asociațiile de pescari sportivi pot propune administratorului resursei acvatice vii stabilirea unor zone de protecție piscicolă/zone de refacere biologică sau regiuni de cruțare și programe de redresare a populațiilor unor specii de pești valoroase sau periclitate, cu avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate.
(2) Acțiunile de populare cu material biologic în zonele de pescuit recreativ/sportiv din ariile naturale protejate, aprobate conform reglementărilor în vigoare, se efectuează în prezența reprezentanților administratorului/custodelui ariei naturale protejate și a administratorului resursei acvatice vii.

ART. 5 - Deținătorii de permise de pescuit recreativ/sportiv au următoarele obligații:
- să respecte legislația privind desfășurarea pescuitului recreativ/sportiv;
- să respecte legislația de mediu și prevederile planurilor de management și ale regulamentelor ariilor naturale protejate/setului de măsuri minime de conservare până la aprobarea planurilor de management și a regulamentelor ariilor naturale protejate;
- să se legitimeze și să prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;
- pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", să dețină permis de acces eliberat de Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării";
- să păstreze curățenia în zona de pescuit, iar depozitarea și deversarea de deșeuri de orice tip pe sol, în apă, pe maluri, plajă sunt strict interzise.

ART. 6. - (1) Dimensiunile minime în centimetri ale exemplarelor de pești sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare.
(2) Lungimea peștelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.
(3) Puietul și exemplarele de pești capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

ART. 7. - Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației secundare aprobate prin ordin al autorităților competente din domeniul pescuitului și din domeniul protecției mediului.

 

 


 Anexa nr. 3

 

ZONE
de pescuit recreativ/sportiv din Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

1. Brațul Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsă între km 15 - 44 și zonele de cruțare (zone rectificate), respectiv între km 16,5 - 20; 30 - 43; 50 - 58; 65 - 83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
2. Brațul Sulina, pe ambele maluri
3. Dunărea Veche de pe brațul Sulina, pe ambele maluri, cu excepția porțiunii dintre canalul Bogdaproste și canalul Magearu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
4. Brațul Chilia, pe malul drept, brațul Tătaru pe ambele maluri, brațele Babina și Cernofca pe malul stâng (mal drept - zonă strict protejată)
5. Canalele Eracle și Lopatna și lacurile Babina, Matița, Merheiul Mare și Merheiul Mic
6. Brațul Tulcea, pe ambele maluri
7. Dunărea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia până la Cotul Pisicii
8. Canalul Crișan - Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman
9. Canalul Caraorman, între canalul Crișan - Caraorman și intrarea în lacul Puiu, și canalul dintre lacurile Puiu și Roșu, pe ambele maluri
10. Lacurile Lumina, Roșu, Roșuleț, Puiu și Puiuleț
11. Canalele Cardon, Sfiștofca și brațul Musura
12. Canalul Tătaru, între vărsarea în brațul Sfântu Gheorghe și intersecția cu canalul de centură Sulina - Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri
13. Canalul Sulina - Sfântu Gheorghe, între canalul de centură al orașului Sulina și Brațul Sfântu Gheorghe
14. Canalul de acces la Dunăre de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri
15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgoștel și Taranova
16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunăvăț, Cocoș și Mustaca, pe ambele maluri
17. Dunăvăț 3, Holbina 1 și Holbina 2
18. Canalul Mila 35, între brațul Tulcea și brațul Chilia, pe ambele maluri
19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri
20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Căzănel și Furtuna
21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lățime de 50 m de la mal, în porțiunea cuprinsă între gura canalului Dunavăț și capul Iancina
22. Lacul Golovița, de-a lungul malului, pe o porțiune de 50 m de la mal, în porțiunea cuprinsă dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca și canalul de legătură între lacurile Ceamurlia și Golovița
23. Canalul Gura Portiței, până la zona strict protejată, pe ambele maluri
24. Canalul 2, între lacurile Razim și Sinoie, pe malul vestic
25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lățime de 50 m de la mal, în porțiunea cuprinsă între gura de intrare în lacul Sinoie și intersecția cu șoseaua, pe malul estic
26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lățime de 50 m de la mal, în zona delimitată de 1 km de o parte și de alta a gurii de vărsare a gârlei
27. Lacurile Nuntași și Istria, pe o lățime de 50 m de la mal
28. Lacurile Câșla, Somova, Parcheș, Telincea și gârla Somova-Parcheș
29. Canalul Enisala, pe ambele maluri
30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia și Ocolitor Pardina
31. Canalele Pardina și Iacub, din amenajarea agricolă Pardina, pe ambele maluri

 
< Precedent  Urmator >
Acum suntem prezenti si pe
Prieteni Pescari pe Facebook
Urmeaza-ne pe Twitter
Noutati pe Forum
Catalog produse
FishingStore.ro
Dril Botosani
Magazinu' lu' Peste
shop.dreamfish.ro
Green Baits
 
Va recomandam
Revista lu Peste
PlanetCarp
 
ultimele poze adaugate
 
ultimele comentarii postate
crap_dropshot_-_copie
crap_dropshot_-_copie
17-10-16 14:20
us6cfbmmjlo
us6cfbmmjlo
28-09-16 14:23
m-xoyglalu0
m-xoyglalu0
28-09-16 14:19
l80z3lywe5e
l80z3lywe5e
28-09-16 14:18
 
Dintoasa la silicon
CipU
12-12-16 13:37
somnic
ionutz_gr
18-08-15 11:03
30 Octombrie 2014
Amadeo
16-11-14 01:11
carabusi, buburuze and other random bugs
Rafy
11-04-14 13:58
Copyright © 2006-2019 Prieteni Pescari
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.